Limituotos žvejybos organizavimo ir vykdymo, limituotos žvejybos reguliavimo priemonių ir sąlygų nustatymo, paskelbimo ir atšaukimo tvarkos aprašo 2 priedas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJA

LIMITUOTOS ŽVEJYBOS REGULIAVIMO PRIEMONĖS IR SĄLYGOS (NR. 14)

2023 m.  birželio 6 d.

Gulioniškės tv; kodas 15050156; 5,5 ha; Kazlų Rūdos sav.

Žvejų klubas „Amūras ir Ginalas“

 

 

Nustatytos šios limituotos žvejybos reguliavimo priemonės ir sąlygos:

 

1. Žvejojama laikantis Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklių ir šių limituotos žvejybos sąlygų reikalavimų, turint leidimą limituotai žvejybai (toliau – Leidimas) arba nemokamos žvejybos teisę, o vietos gyventojams, gyvenantiems iki 1 km atstumu nuo Gulioniškės tv. – mėgėjų žvejybos leidimą, kurio kaina negali būti didesnė už leidimų žvejoti vandens telkiniuose į ku-riuos išduoti leidimai naudoti žvejybos plotą ir neorganizuojama limituota žvejyba kainą (toliau – mėgėjų žvejybos leidimas).
2. Išduodami Leidimai dienai arba metams, suteikiantys teisę per dieną sugauti vieną lydeką (ne mažesnę kaip 55 cm, bet ne didesnę nei 90 cm), du lynus (ne mažesnius kaip 35 cm), vieną šamą (ne mažesnį kaip 75 cm) arba vieną karpį (ne mažesnį kaip 45 cm bet sveriantį ne daugiau kaip 5 kg), bendras šių sugautų žuvų skaičius negali viršyti 2 vnt., o svoris – 5 kg. Visus sugautus eršketus, šamus (mažesnius kaip 75 cm), baltuosius amūrus, marguosius plačiakakčius, meknes, sterkus, salačius ir karpius (mažesnius kaip 45 cm arba didesnius kaip 5 kg), lydekas (mažesnes kaip 55cm ir didesnes nei 90cm) privaloma nedelsiant paleisti atgal į vandens telkinį nesukeliant pavojaus jų gyvybingumui. Kol sugaunamas šiame punkte nurodytas žuvų kiekis, galima papil-domai sužvejoti Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklių nustatytą leistiną kitų žuvų kiekį.
3. Leidžiama naudoti ne daugiau kaip tris mėgėjų žvejybos įrankius. Vienu metu naudojamų kabliukų skaičius negali viršyti 3 vienetų. 
4. Kai žvejyba vykdoma nepaleidžiant leidžiamų sugauti karpių, žvejojant privaloma turėti žvejybinį matą (lovį).
5. Draudžiama žvejoti masalui naudojant žuvelę.
6. Maksimalus Aplinkosaugos leidimų informacinėje sistemoje (ALIS) per metus išduoda-mų Leidimų kiekis (atskirai pagal jų trukmę): vienai parai – 300 leidimų; metams – 10 leidimų. 
7. Be Leidimų žvejoti turi teisę vietos gyventojai, gyvenantys iki 1 km atstumu nuo Gulioniškės tvenkinio ir nemokamą žvejybos teisę turintys asmenys: asmenys iki 16 metų, valstybinio socialinio draudimo pensininkai ir neįgalieji. Nemokamą žvejybos teisę turintys asmenys ir vietos gyventojai, žvejojantys be Leidimo, gali žvejoti tik nuo saulės patekėjimo iki nusileidimo (pagal kalendoriuje nurodytą laiką) vienu mėgėjų žvejybos įrankiu. Asmenims, žvejojantiems be Leidimo, draudžiama žvejoti dugnine meškere ir naudojant „kvaklę“, visas 2 punkte nurodytas žuvis, neatsižvelgiant į jų dydį, privaloma nedelsdami paleisti atgal į vandens telkinį nesukeliant pavojaus jų gyvybingumui. 
Reikalavimai žvejybos ploto naudotojui:
1. Išduoti Leidimus, o vietos gyventojams, gyvenantiems iki 1 km atstumu nuo Gulioniškės tvenkinio – ir mėgėjų žvejybos leidimus.
2. Per mėnesį nuo limituotos žvejybos reguliavimo priemonių ir sąlygų įsigaliojimo vandens telkinio pakrantėje pastatyti informacinę (-es) lentelę (-es) su informacija apie limituotos žvejybos reguliavimo priemones ir sąlygas, Leidimų ir mėgėjų žvejybos leidimų kainas. 

_______

Atnaujinimo data: 2023-12-28