Limituotos žvejybos organizavimo ir vykdymo, limituotos žvejybos reguliavimo priemonių ir sąlygų nustatymo, paskelbimo ir atšaukimo tvarkos aprašo 2 priedas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJA

LIMITUOTOS ŽVEJYBOS REGULIAVIMO PRIEMONĖS IR SĄLYGOS (NR. 54)

2021 m. rugsėjo 7 d.

Laukžemių tv. (kodas 20050032); 35,6 ha; Klaipėdos r.

Asociacija „Klaipėdos rajono žvejai“

Nustatytos šios limituotos žvejybos reguliavimo priemonės ir sąlygos:

1. Žvejoti leidžiama turint leidimą limituotai žvejybai (toliau – Leidimas) arba nemokamos žvejybos teisę. Asmenims, žvejojantiems ant ledo, leidžiama žvejoti turint mėgėjų žvejybos leidimą, kurio kaina neviršija mėgėjų žvejybos leidimo, suteikiančio teisę žvejoti valstybiniuose vandens telkiniuose, į kuriuos išduoti leidimai naudoti žvejybos plotą ir neorganizuojama limituota žvejyba, kainos. Žvejojama laikantis šių limituotos žvejybos reguliavimo priemonių ir sąlygų ir Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklių reikalavimų.
2. Per metus išduodama 500 vnt. Aplinkosaugos leidimų informacinės sistemos (toliau – ALIS) Leidimų parai, suteikiančių teisę per parą sugauti ne daugiau kaip 1 lydeką ir 1 sterką, 2 lynus ir 1 karpį. Taip pat išduodami parą ir metus galiojantys Leidimai, nesuteikiantys teisės sužvejoti lydekų, sterkų, lynų ir karpių, tokių ALIS Leidimų kiekis neribojamas. Kol sugaunamas Leidime nurodytas žuvų kiekis, leidžiama papildomai sužvejoti Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklių nustatytą leistiną kitų žuvų kiekį.
3. Be Leidimų žvejybą gali vykdyti nemokamą žvejybos teisę turintys asmenys (asmenys iki 16 metų, valstybinio socialinio draudimo pensininkai ir neįgalieji) ir žvejojantys ant ledo asmenys. Be Leidimų žvejojantys asmenys, įskaitant žvejojančius ant ledo, privalo paleisti visas sugautas lydekas, lynus, karpius ir sterkus.
4. Draudžiama žvejoti masalui naudojant žuvelę.
5. Karpiai žvejojami tik specialiai jų žvejybai įrengtose ir informacinėmis lentelėmis paženklintose vietose.
6. Draudžiama žvejoti iš inkaru nesustabdytų vandens transporto priemonių.
7. Visos sugautos žuvys, kurios privalo būti paleistos atgal į Laukžemių tv., paleidžiamos nedelsiant, nesukeliant pavojaus jų gyvybingumui.
8. Šios limituotos žvejybos reguliavimo priemonės ir sąlygos įsigalioja 2021 m. spalio 1 d.

Reikalavimai žvejybos ploto naudotojui:
1. Per mėnesį nuo limituotos žvejybos reguliavimo priemonių ir sąlygų įsigaliojimo, Laukžemių tv. pakrantėje pastatyti informacines lenteles su vandens telkinio ir žvejybos ploto naudotojo pavadinimais, žvejybos leidimų įsigijimo ir žvejybos sąlygomis ir kita informacija, prireikus lenteles atnaujinti;
2. Asmenims, žvejojantiems ant ledo, išduoti dvi paras galiojančius mėgėjų žvejybos leidimus, kurių kaina neviršija mėgėjų žvejybos leidimų, suteikiančių teisę žvejoti valstybiniuose vandens telkiniuose, į kuriuos išduoti leidimai naudoti žvejybos plotą ir neorganizuojama limituota žvejyba, kainos.
3. Įrengti ir specialiomis lentelėmis pažymėti karpių žvejybos vietas.

Su limituotos žvejybos reguliavimo priemonėmis, sąlygomis ir reikalavimais
sutinku
_________________________________________________________
                     (žvejybos ploto naudotojo parašas, vardas, pavardė)

Aplinkos viceministras ______________________________________________
                                                              (parašas, vardas, pavardė)
A. V.

__________

 

Atnaujinimo data: 2023-12-28