Limituotos žvejybos organizavimo ir vykdymo, limituotos žvejybos reguliavimo priemonių ir sąlygų nustatymo, paskelbimo ir atšaukimo tvarkos aprašo 2 priedas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJA

LIMITUOTOS ŽVEJYBOS REGULIAVIMO PRIEMONĖS IR SĄLYGOS (NR. 20)

2015 m. gegužės 8 d.

Laumenos ežeras; kodas 12131329; 23,9 ha; Švenčionių r. sav.

Žūklės klubas „Gintarinis karpis“

 

Nustatytos šios limituotos žvejybos reguliavimo priemonės ir sąlygos:

1. Žvejoti leidžiama nuo saulės patekėjimo iki saulės nusileidimo (vadovaujantis įrašais kalendoriuje), nuo saulės nusileidimo iki jos patekėjimo žvejoti leidžiama turint žvejybos ploto naudotojo išduotą, tokią teisę patvirtinantį žvejybos leidimą limituotai žvejybai (toliau leidimą). Žvejyba vykdoma laikantis Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklių reikalavimų.

2. Išduodami leidimai parai, suteikiantys teisę sugauti 2 lydekas arba 2 lynus (bendras šių žuvų kiekis negali viršyti 2 vienetų). Visus sugautus karpius, amūrus, būtina nedelsiant paleisti. Kol sugaunamas leidime nurodytas žuvų kiekis, galima papildomai sužvejoti Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklių nustatytą leistiną kitų žuvų kiekį.

3. Žvejyba dugnine meškere vykdoma iš 12-kos ežero pakrantėje paruoštų ir pažymėtų vietų. Spiningavimui leidžiama naudotis valtimis, jei tuo metu išduoti ne daugiau kaip 8 leidimai žvejybai dugnine meškere, išskyrus atvejus, kai žvejojama turint nemokamą žvejybos teisę arba su leidimais, įsigytais per ALIS.

4. Leidžiama naudoti ne daugiau kaip keturis mėgėjų žvejybos įrankius. Žvejojant dugnine meškere, bendras vienu metu naudojamų kabliukų skaičius negali viršyti 4 vienetų.

5. Leidžiama žvejyba gyva žuvele atskirai suderinus sąlygas su ežero nuomininku.

6. Maksimalus vienai parai per ALIS išduodamų leidimų skaičius negali viršyti 24 vnt.

7.Sportinių varžybų laikotarpiu ir dvi paras iki jų pradžios leidimai neišduodami ir žvejyba leidžiama tik tų varžybų dalyviams (išskyrus žvejybą turint nemokamos žvejybos teisę arba ALIS leidimą). Žvejybos varžybų tvarkaraštis skelbiamas klubo svetainėje www.gintariniskarpis.lt .

8. Be leidimų žvejoti turi teisę nemokamą žvejybos teisę turintys asmenys: asmenys iki 16 metų, valstybinio socialinio draudimo pensininkai ir neįgalieji. Nemokamą žvejybos teisę turintys asmenys, žvejojantys be leidimų, visas 2 punkte nurodytas žuvis privalo nedelsdami paleisti atgal į vandens telkinį. Nemokamą žvejybos teisę turintiems asmenims, žvejojantiems be leidimo, draudžiama žvejoti dugnine meškere.

9. Visos sugautos žuvys, kurios privalo būti paleistos atgal į vandens telkinį, paleidžiamos nesukeliant pavojaus jų gyvybingumui.

10. Žvejojantys asmenys (įskaitant asmenis, turinčius nemokamą žvejybos teisę) žvejybos ploto naudotojo nustatyta tvarka turi teikti duomenis apie sugautas žuvis.

11. Šios limituotos žvejybos reguliavimo priemonės ir sąlygos įsigalioja 2015 m. gegužės 27 d.

Reikalavimai žvejybos ploto naudotojui:

1. Aplinkos ministerijai kasmet iki sausio 15 d. teikti informaciją apie išduotų leidimų skaičių, jų kainą ir sugautų žuvų kiekį. 

2. Per mėnesį nuo limituotos žvejybos reguliavimo priemonių ir sąlygų įsigaliojimo vandens telkinio pakrantėje pastatyti informacinę (-es) lentelę (-es) su informacija apie limituotos žvejybos reguliavimo priemones ir sąlygas, leidimų kainas ir jų platinimo vietą (as). 

 

Su limituotos žvejybos reguliavimo priemonėmis, sąlygomis ir reikalavimais 

sutinku

 

_________________________________________________________

                     (žvejybos ploto naudotojo parašas, vardas, pavardė)

 

 

Aplinkos viceministras ______________________________________________

                                                              (parašas, vardas, pavardė)

     A. V. 

                                                  _____________

Atnaujinimo data: 2023-12-28