Limituotos žvejybos organizavimo ir vykdymo, limituotos žvejybos reguliavimo priemonių ir sąlygų nustatymo, paskelbimo ir atšaukimo tvarkos aprašo 2 priedas

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJA

LIMITUOTOS ŽVEJYBOS REGULIAVIMO PRIEMONĖS IR SĄLYGOS (NR. 53)

2021 m. rugpjūčio 25 d.

Ramučių tv. (kodas 17050220); 51,2 ha; Šilutės r.

Algis Andrijauskas

Nustatytos šios limituotos žvejybos reguliavimo priemonės ir sąlygos:

1. Žvejoti leidžiama turint leidimą limituotai žvejybai (toliau – Leidimas) arba nemokamos žvejybos teisę. Žvejojama laikantis šių limituotos žvejybos reguliavimo priemonių ir sąlygų ir Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklių reikalavimų.
2. Per metus išduodama ne daugiau kaip 100 vnt. Aplinkosaugos leidimų informacinės sistemos (ALIS) Leidimų, galiojančių parą, savaitę arba mėnesį, suteikiančių teisę per parą sugauti ne daugiau kaip 1 lydeką (ne mažesnę kaip 50 cm) ir 2 lynus. Kol sugaunamas Leidime nurodytas žuvų kiekis, leidžiama papildomai sužvejoti Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklių nustatytą leistiną kitų žuvų kiekį. Taip pat išduodamas neribotas kiekis Leidimų, nesuteikiančių teisės sužvejoti lydekas ir lynus.
3. Be Leidimų žvejybą gali vykdyti nemokamą žvejybos teisę turintys asmenys (asmenys iki 16 metų, valstybinio socialinio draudimo pensininkai ir neįgalieji) ir vietos gyventojai (deklaravę gyvenamąją vietą Ramučių, Kurpų, Ramoniškių ir Bartininkų gyvenvietėse). Be Leidimų žvejojantys asmenys privalo žvejybos vietoje turėti teisę žvejoti be Leidimo pagrindžiančius dokumentus, paleisti visas sugautas lydekas, karpius, sterkus ir baltuosius amūrus.
4. Draudžiama žvejoti masalui naudojant žuvelę ar jos gabalėlį.
5. Visus sugautus karpius, šamus ir mažesnes kaip 50 cm lydekas privaloma paleisti atgal į Ramučių tvenkinį.
6. Visos sugautos žuvys, kurios privalo būti paleistos atgal į Ramučių tv., paleidžiamos nedelsiant, nesukeliant pavojaus jų gyvybingumui.
7. Šios limituotos žvejybos reguliavimo priemonės ir sąlygos įsigalioja 2021 m. rugsėjo 12 d.

Reikalavimai žvejybos ploto naudotojui:
Per mėnesį nuo limituotos žvejybos reguliavimo priemonių ir sąlygų įsigaliojimo, Ramučių tv. pakrantėje pastatyti informacines lenteles su vandens telkinio ir žvejybos ploto naudotojo pavadinimais, žvejybos leidimų įsigijimo ir žvejybos sąlygomis ir kita informacija, prireikus lenteles atnaujinti;
Su limituotos žvejybos reguliavimo priemonėmis, sąlygomis ir reikalavimais
sutinku
_________________________________________________________
                     (žvejybos ploto naudotojo parašas, vardas, pavardė)

Aplinkos viceministras ______________________________________________
                                                              (parašas, vardas, pavardė)
A. V.

__________

 

Atnaujinimo data: 2023-12-28