Limituotos žvejybos organizavimo ir vykdymo, limituotos žvejybos reguliavimo priemonių ir sąlygų nustatymo, paskelbimo ir atšaukimo tvarkos aprašo 2 priedas

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJA

LIMITUOTOS ŽVEJYBOS REGULIAVIMO PRIEMONĖS IR SĄLYGOS (NR. 47)

2020 m.                                 d.

Šventas (kodas 12130212); 68,6 ha; Švenčionių r. sav.

Kazimieras Žilėnas

Nustatytos šios limituotos žvejybos reguliavimo priemonės ir sąlygos:

1. Žvejoti leidžiama turint leidimą limituotai žvejybai (toliau – Leidimas) arba nemokamos žvejybos teisę. Vietos gyventojams, deklaravusiems gyvenamąją vietą ne toliau kaip už 0,5 km nuo Švento ež. ir asmenims, žvejojantiems ant ledo, leidžiama žvejoti turint mėgėjų žvejybos leidimą, kurio kaina neviršija mėgėjų žvejybos leidimo, suteikiančio teisę žvejoti valstybiniuose vandens telkiniuose, į kuriuos išduoti leidimai naudoti žvejybos plotą ir neorganizuojama limituota žvejyba, kainos. Žvejojama laikantis šių limituotos žvejybos reguliavimo priemonių ir sąlygų ir Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklių reikalavimų.

2. Išduodami Leidimai parai, suteikiantys teisę per parą sugauti ne daugiau kaip 1 lydeką (ne mažesnę kaip 60 cm) ir 2 lynus (ne mažesnius kaip 35 cm). Kol sugaunamas Leidime nurodytas žuvų kiekis, leidžiama papildomai sužvejoti Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklių nustatytą leistiną kitų žuvų kiekį. Visus sugautus baltuosius amūrus privaloma nedelsiant paleisti atgal į Švento ež.

3. Draudžiama žvejoti masalui naudojant gyvą žuvelę.

4. Per metus išduodamų Aplinkosaugos leidimų informacinės sistemos (ALIS) Leidimų skaičius – 100 vnt., per parą – 20 vnt.,

5. Be Leidimų žvejybą gali vykdyti nemokamą žvejybos teisę turintys asmenys (asmenys iki 16 metų, valstybinio socialinio draudimo pensininkai ir neįgalieji), vietos gyventojai, deklaravę gyvenamąją vietą ne toliau kaip už 0,5 km nuo Švento ež. (turėdami tai įrodantį dokumentą) ir asmenys, žvejojantys ant ledo.Nemokamą žvejybos teisę turintiems asmenims, vietos gyventojams ir asmenims, žvejojantiems ant ledo, žvejojantiems be Leidimo, privaloma visas sugautas lydekas, lynus ir baltuosius amūrus nedelsiant paleisti atgal į Švento ež.

6. Visos sugautos žuvys, kurios privalo būti paleistos atgal į Švento ež., paleidžiamos nedelsiant, nesukeliant pavojaus jų gyvybingumui.

7. Šios limituotos žvejybos reguliavimo priemonės ir sąlygos įsigalioja 2020 m. liepos 22 d. ir galioja iki leidimo naudoti žvejybos plotą Švento ež. (Nr.1403989) galiojimo pabaigos.

Reikalavimai žvejybos ploto naudotojui:

1. Per mėnesį nuo limituotos žvejybos reguliavimo priemonių ir sąlygų įsigaliojimo, Švento ež. pakrantėje pastatyti 2 informacines lenteles su informacija apie limituotos žvejybos reguliavimo priemones, sąlygas ir Leidimų kainas.

2. Vietos gyventojams, deklaravusiems savo gyvenamąją vietą ne toliau kaip už 0,5 km nuo Švento ež. ir asmenims, žvejojantiems ant ledo, išduoti dvi paras galiojančius mėgėjų žvejybos leidimus, kurių kaina neviršija mėgėjų žvejybos leidimų, suteikiančių teisę žvejoti valstybiniuose vandens telkiniuose, į kuriuos išduoti leidimai naudoti žvejybos plotą ir neorganizuojama limituota žvejyba, kainos.

Su limituotos žvejybos reguliavimo priemonėmis, sąlygomis ir reikalavimais

sutinku

_________________________________________________________

                     (žvejybos ploto naudotojo parašas, vardas, pavardė)

Aplinkos viceministrė ______________________________________________

                                                              (parašas, vardas, pavardė)

A. V.

__________

Atnaujinimo data: 2023-12-28