Žmonių palaikų laidojimo reguliavimas

Teisės aktai

Lietuvos Respublikos žmonių palaikų laidojimo įstatymas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. lapkričio 19 d. nutarimas Nr. 1207 „Dėl Lietuvos Respublikos žmonių palaikų laidojimo įstatymo įgyvendinamųjų teisės aktų patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. gegužės 28 d. nutarimas Nr. 534 „Dėl Kremavimo veiklos licencijavimo taisyklių patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. liepos 2 d. įsakymas Nr. D1-357 „Dėl Aplinkosaugos reikalavimų kremavimo įmonėms aprašo patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. balandžio 2 d. įsakymas Nr. D1-182 „Dėl Prašymo kremuoti žmogaus palaikus formos, Prašymo išduoti kremuotus žmogaus palaikus formos ir Kremavimo atvejų registravimo kremavimo registracijos žurnaluose tvarkos aprašo patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. birželio 28 d. Nr. D1-348 įsakymas „Dėl Kremavimo veiklos licencijos formos, prašymų išduoti ar pakeisti kremavimo veiklos licenciją, išduoti kremavimo veiklos licencijos dublikatą, panaikinti įspėjimą apie galimą kremavimo veiklos licencijos galiojimo sustabdymą, sustabdyti ar panaikinti kremavimo veiklos licencijos galiojimą, panaikinti kremavimo veiklos licencijos galiojimo sustabdymą formų ir Kremavimo veiklos licencijų registro formos patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. gegužės 27 d. įsakymas Nr. V-539 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 91:2013 „Žmogaus palaikų laidojimo paslaugų, kremavimo, balzamavimo veiklos visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. rugpjūčio 13 d. įsakymas Nr. V-772/ISAK-2357 „Dėl Žmonių palaikų paruošimo kremuoti taisyklių patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. gegužės 19 d. įsakymas Nr. 3-172 „Dėl Reikalavimų žmonių palaikams gabenti skirtoms transporto priemonėms aprašo patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. rugsėjo 30 d. įsakymas Nr. 1V-725 „Dėl Nenustatytos tapatybės žmogaus palaikų laidojimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo"

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2018 m. vasario 8 d. įsakymas Nr. V-157/1V-118 „Dėl Žmogaus palaikų gabenimo patologinės anatomijos tyrimams ar teismo medicinos ekspertizėms ir tyrimams tvarkos aprašo patvirtinimo”

Atnaujinimo data: 2023-10-17