Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimas

Lietuvoje planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimas (toliau – PAV) atliekamas nuo 1996 metų, vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymu (toliau – PAV įstatymas), reglamentuojančiu PAV procesą ir jo dalyvių tarpusavio santykius. 

Vadovaujantis PAV įstatymo 7 straipsnio 2 dalimi planuojamos ūkinės veiklos atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo (toliau – atranka) privaloma kai planuojama ūkinė veikla įrašyta į PAV įstatymo 2 priedo veiklų rūšių sąrašą. Vadovaujantis PAV įstatymo 3 straipsnio 1 dalimi planuojamai ūkinei veiklai privaloma atlikti poveikio aplinkai vertinimą, kai planuojama ūkinė veikla įrašyta į PAV įstatymo 1 priedo veiklų rūšių sąrašą, priimta atrankos išvada, kad poveikio aplinkai vertinimas privalomas arba planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimas gali daryti poveikį „Natura 2000“ teritorijoms ir nustatoma, kad šis poveikis reikšmingas.

Pagal 2017 m. lapkričio 1 d. įsigaliojusios PAV įstatymo naujos redakcijos nuostatas atranka nebėra sudėtinė PAV proceso dalis. Atranka ir PAV – tai du atskiri procesai, kuriuos detalizuoja aplinkos ministro įsakymais patvirtinti Planuojamos ūkinės veiklos atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo tvarkos aprašas ir Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo tvarkos aprašas. Šie aprašai reglamentuoja rengiamų privalomųjų dokumentų turinį ir jų įforminimo reikalavimus, atrankos ir PAV procedūrų vykdymą, jų dalyvių tarpusavio santykius ir informacijos viešinimą.

Atrankos ir PAV procesuose be planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus (užsakovo), PAV dokumentų rengėjo dalyvauja PAV subjektai (valstybės institucijos, atsakingos už sveikatos apsaugą, priešgaisrinę apsaugą, kultūros vertybių apsaugą, savivaldybės vykdomoji institucija) ir visuomenė.

PAV įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodytos atsakingosios institucijos funkcijas savarankiškai vykdo Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. liepos 28 d. nutarimu Nr. 900 „Dėl įgaliojimų Aplinkos ministerijai ir jai pavaldžioms institucijoms suteikimo“ įgaliota Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Agentūra), o Aplinkos ministerija įgaliota koordinuoti tarpvalstybinio PAV procedūras.

PAV įstatymo esminiai pakeitimai nuo 2023-01-01 (lentelė)

Atnaujinimo data: 2024-02-12