Žemės gelmių išteklių naudojimas ir apsauga

   Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos

Funkcijos:

 •  Valstybiniai žemės gelmių tyrimai: geologinis kartografavimas, valstybinis žemės gelmių išteklių prognozavimas ir kiti žemės gelmių tyrimai, teikiantys duomenis apie žemės gelmes, kurie būtini aplinkos apsaugai, ūkinei veiklai bei kitoms visuomenės reikmėms ar kurie būtini pagal Lietuvos Respublikos tarptautinius įsipareigojimus;
 • Valstybinis dirvožemio, požeminio vandens, karstinio kraštovaizdžio ir seismologinis monitoringas
 • Teisės aktų, susijusių su žemės gelmių tyrimu, naudojimu ir apsauga, projektų rengimas; taip pat ministerijų, Vyriausybės įstaigų ir kitų institucijų bei įstaigų teisės aktų, susijusių su žemės gelmių naudojimu ir apsauga, projektų derinimas;
 • Angliavandenilių paieškos, žvalgybos ir gavybos strategijos įgyvendinimas;
 • Pagal kompetenciją teikti valstybės ir savivaldybių institucijoms pasiūlymus, rengiant valstybės strategijas, planus ir (ar) ilgalaikes bei tikslines valstybės programas žemės gelmių naudojimo, apsaugos, išteklių gausinimo, teritorijų planavimo, srityse;
 • Teikti geologinę informaciją Europos Sąjungos institucijoms;
 •  Žemės gelmių srityje atstovauti Tarnybai Europos Sąjungos institucijose, palaikyti ryšius su atitinkamomis užsienio valstybių institucijomis ir tarptautinėmis organizacijomis, nustatytąja tvarka atstovauti jose Lietuvos Respublikai, teikti pasiūlymus dėl tarptautinių sutarčių projektų ir pagal kompetenciją užtikrinti tarptautinių sutarčių vykdymą;
 • Kaupti, saugoti ir tvarkyti duomenis apie žemės gelmes;
 • Organizuoti konkursus, išduodant leidimus naudoti žemės gelmių išteklius ir ertmes;
 • Kaupti ir analizuoti visų šalies žemės gelmių išteklių apskaitos duomenis;
 • Teikti valstybės institucijoms bei įstaigoms, kitiems juridiniams ir fiziniams asmenims duomenis apie žemės gelmes, ekspertines išvadas žemės gelmių naudojimo ir apsaugos klausimais;
 • Organizuoti informacijos apie žemės gelmių būklę pateikimą visuomenei; kaupti, sisteminti ir eksponuoti eksponatus, atspindinčius Lietuvos geologijos aplinkos raidą ir naudingąsias iškasenas, Lietuvos geologinių tyrimų istoriją; sudaryti sąlygas surinktus eksponatus viešai naudoti; rengti ir vykdyti edukacines programas, susijusias su turimais eksponatais (Žemės gelmių informacijos centras).
 • Saugoti gręžinių kerną ir sudaryti sąlygas juo naudotis;
 • Atlikti kitus žemės gelmių tyrimus pagal tarptautines programas ar projektus.
 • Leidimų tirti žemės gelmes išdavimas, leidimų turėtojų priežiūra;
 • Leidimų naudoti naudingųjų iškasenų, požeminio vandens išteklius išdavimas ir priežiūra;
 • Statybinių inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų priežiūra;
 • Ūkio subjektų monitoringo programų derinimas, rezultatų analizė, ekogeologiniai tyrimai, ataskaitų vertinimas, taršos židinių inventorizacija;
 • Saugotinų geologinių vertybių tyrimas;
 • Pavojingų geologinių reiškinių stebėjimas ir kartografavimas;
 • Naudingųjų iškasenų tyrimai, informacijos gausinimas ir sklaida, požeminio vandens kartografavimas ir tyrimai, informacijos teikimas.

Lietuvos geologijos tarnybos interneto svetainė

Atnaujinimo data: 2023-10-11