>

AVS - aplinkosaugos vadybos sistema

Susirūpinimas aplinkosauga, augantis visuomenės spaudimas ir valstybinio reguliavimo priemonės keičia verslo sąlygas visame pasaulyje. Vartotojai ir akcininkai vis labiau reikalauja aplinkosaugos požiūriu nepavojingų produktų ir paslaugų. Organizacijoms tampa vis svarbiau parodyti, kad ne tik jų filosofija, bet ir investicijų strategijos bei kasdieninė veikla yra subalansuota.

Įgyvendindama savo misiją ir strateginius tikslus, Aplinkos ministerija priėmė sprendimą įdiegti bei nuolat tobulinti aplinkos apsaugos vadybos sistemą, atitinkančią tarptautinio LST EN ISO 14001:2015 standarto „Aplinkos vadybos sistemos reikalavimai ir naudojimo gairės“ reikalavimus. Aplinkos apsaugos vadybos sistemos taikymo sritis – Lietuvos Respublikos aplinkos politikos formavimas ir jos įgyvendinimo kontrolė. Aplinkos apsaugos vadybos sistema taikoma visiems Aplinkos ministerijos administracijos padaliniams.

Aplinkos ministerija, siekdama įgyvendinti aplinkos išsaugojimo ir darnaus vystymosi principus kasdieninėje veikloje, įsipareigojo: 

- formuoti aplinkos politiką Lietuvoje nuolatinio aplinkos gerinimo, taršos ir kitų grėsmių aplinkai prevencijos pagrindu;

- nuolat gerinti savo aplinkosauginį veiksmingumą;

- skatinti savo darbuotojų ir visuomenės sąmoningumą aplinkos gerinimo klausimais;

- tausiai naudoti gamtinius išteklius savo veikloje;

- vykdyti LST EN ISO 14001:2015 standarto, teisės aktų ir kitus reikalavimus, susijusius su aplinkosaugos aspektais.

Aplinkos ministerija yra pirmoji valstybės įstaiga Lietuvoje, įdiegusi aplinkos apsaugos vadybos sistemą pagal LST EN ISO 14001:2015 standarto reikalavimus. Ministerijos informacija apie aplinkosauginį veiksmingumą yra vieša ir prieinama visuomenei. Ministerija yra atvira visuomenei, savikritiška ir nuolat ieškanti naujų galimybių prisidėti prie aplinkos gerinimo.

Tvarių sprendimų vadovas organizacijoms „Žalios ir taupančios“

Informacija apie aplinkosaugos vadybos sistemos (pagal ISO 14001:2015) Aplinkos ministerijoje įgyvendinimą.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos aplinkosaugos politika

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos atnaujinta aplinkosaugos ataskaita už 2019 m.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos atnaujinta aplinkosaugos ataskaita už 2018 m.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos atnaujinta aplinkosaugos ataskaita už 2017 m.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos atnaujinta aplinkosaugos ataskaita už 2016 m.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos atnaujinta aplinkosaugos ataskaita už 2015 m.

Atnaujinimo data: 2024-02-21