2024-05-22

Tobulinami pakuočių ir pakuočių atliekų apskaitos reikalavimai

Aplinkos ministerija siūlo supaprastinti daugkartinių pakuočių apskaitą ir vienkartinių pakuočių apskaitą gamintojams ir importuotojams, kurie praėjusiais ataskaitiniais metais Lietuvos vidaus rinkai patiekė ne daugiau kaip 5 tonas vienkartinių pripildytų pakuočių.

Siekiant sumažinti administracinę naštą siūloma prailginti terminą, iki kada turi būti papildomas daugkartinių pakuočių sąrašas.

Tai numato pateikti derinimui Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių pakeitimai. Planuojama, kad jie įsigaliotų 2025 m. sausio 1 d., nes  ūkio subjektams reikia laiko tam pasiruošti.

Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių projekte taip pat siūloma patikslinti kombinuotųjų pakuočių apskaitos reikalavimus, nustatant pareigą nurodyti kombinuotos pakuotės sudėtį procentais pagal medžiagas, iš kurių ji pagaminta.

Daugkartinių pakuočių apskaitos reikalavimuose būtų nustatyta pareiga įtraukti į apskaitą duomenis apie Lietuvos rinkai pirmą kartą tiekiamas daugkartines pakuotes, taip pat teikti informaciją apie Lietuvos rinkai patiektų plastikinių pirkinių maišelių kiekį vienetais ir tonomis pagal plastikinio pirkinių maišelio sienelės storį.

Minėtų taisyklių projekte planuojama patikslinti užpildytų vienkartinių plastikinių gaminių ataskaitiniais metais Lietuvos rinkai pateikiančių gamintojų ir importuotojų metinės pakuočių apskaitos ataskaitos teikimo reikalavimus, nustatant pareigą užpildyti ir Vieningos gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinės sistemos (GPAIS) skiltį „Suminiai duomenys apie užpildytus vienkartinius plastikinius gaminius“. Šioje skiltyje reikėtų nurodyti ir butelių sudėtyje esantį perdirbto plastiko kiekį. Šie reikalavimai numatyti Europos Sąjungos 2019 m. priimtoje Vienkartinio plastiko mažinimo direktyvoje.

Siūloma nustatyti, kad 2023 m. užpildytų vienkartinių plastikinių gaminių išsamūs duomenys turi būti pateikti iki 2024 m. lapkričio 30 d. Šis pakeitimas susijęs su Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo nuostatomis, pagal kurias užpildytų vienkartinių plastikinių gaminių gamintojai ir importuotojai turės finansuoti dėl iš jų gaminių viešose vietose susidariusių atliekų tvarkymo 2023 m. savivaldybių patirtas išlaidas. Taip pat įvertinus, kad neturint išsamių 2023 m. gaminių teikimo rinkai duomenų kiekvienam gamintojui ir importuotojui tenkanti finansavimo dalis būtų skaičiuojama pagal 2024 m. duomenis, kurie galimai būtų didesni nei 2023 m. duomenys.

Siekiant aiškesnio reglamentavimo ir pakuočių apskaitos duomenų kokybės užtikrinimo siūlomi ir kiti taisyklių pakeitimai.

Pastabas ir pasiūlymus siūlomiems Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių pakeitimams galima teikti iki birželio 5 d. Teisės aktų informacinėje sistemoje (TAIS).