>

Mokestis už aplinkos teršimą iš mobiliųjų taršos šaltinių

Mokesčio už aplinkos teršimą iš mobiliųjų taršos šaltinių mokėtojas, objektas ir mokesčio tarifai bei mokesčio apskaičiavimo ir sumokėjimo tvarka nustatyti Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatyme.

Mokesčio  mokėtojai:

Mokestį už aplinkos teršimą iš mobiliųjų taršos šaltinių moka fiziniai ir juridiniai asmenys naudojantys transporto priemones ūkinei - komercinei veiklai vykdyti.

Informaciją apie mokesčio už aplinkos teršimą pasikeitimus, kurie įsigaliojo nuo 2021-01-01 rasite pridedamose skaidrėse čia

Mokesčio objektas:

- degalai sunaudoti vidaus degimo varikliuose Lietuvos teritorijoje (eksploatuojant mobiliuosius taršos šaltinius, išskyrus oro transporto priemones, naudojamas keleiviams ir kroviniams vežti, ir žemės ūkio veiklai naudojamus ne keliais judančius mechanizmus);

- kilimo ir tūpimo ciklai (eksploatuojant mobiliuosius taršos šaltinius – oro transporto priemones, naudojamas keleiviams ir kroviniams vežti).

Mokestis už aplinkos teršimą iš mobiliųjų taršos šaltinių (išskyrus oro transporto priemones) mokamas už sunaudotą per mokestinį laikotarpį degalų kiekį, už teršimą iš oro transporto priemonių — už pakilimo ir nusileidimo ciklų skaičių.

Mokesčio tarifai:

Mokesčio tarifai už sunaudotus degalus vidaus degimo varikliuose nustatyti Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo 5 priede.

MOKESČIO UŽ APLINKOS TERŠIMĄ IŠ MOBILIŲJŲ TARŠOS ŠALTINIŲ TARIFAI (taikomi nuo 2021-01-01, mokesčio tarifai indeksuojami taikant indeksavimo koeficientą, kurį rasite čia):

 

 Transporto priemonė

Degalų rūšis arba ciklas

Tarifas, Eur/t arba

už kilimo ir tūpimo ciklą

1. Kelių transporto priemonės ir kiti ne keliais judantys mechanizmai, išskyrus naudojamus žemės ūkio veiklai

benzinas

8

dyzelinas ir gazolis

10

suskystintos naftos dujos

8

suslėgtos gamtinės dujos

7

2. Vandenų transporto priemonės

benzinas

13

dyzelinas

14

mazutas ir gazolis, kurio sieringumas ≤ 0,5 proc.

3

mazutas ir gazolis, kurio sieringumas > 0,5 proc., bet ≤ 1,5 proc.

6

mazutas ir gazolis, kurio sieringumas > 1,5 proc.

8

3. Geležinkelių transporto priemonės

dyzelinas

11

4. Oro transporto priemonės, naudojamos keleiviams ir kroviniams vežti

už vieną kilimo ir tūpimo ciklą

2

5. Kitos oro transporto priemonės

žibalas arba kita

10

 

Mokesčio už aplinkos teršimą iš mobilių taršos šaltinių tarifų koregavimo koeficientai nustatyti Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo 7 priede.

MOKESČIO UŽ APLINKOS TERŠIMĄ IŠ MOBILIŲJŲ TARŠOS ŠALTINIŲ TARIFŲ KOREGAVIMO KOEFICIENTAI nuo 2021-01-01:

 Transporto priemonės apibūdinimas

Koeficientas

1. Geležinkelių, vidaus vandenų transporto priemonės ir ne keliais judantys mechanizmai, kuriuose įrengtas vidaus degimo variklis, atitinkantis V etapo išmetamų teršalų ribines vertes, nustatytas 2016 m. rugsėjo 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2016/1628 dėl reikalavimų, susijusių su ne keliais judančių mechanizmų vidaus degimo variklių dujinių ir kietųjų dalelių išmetamųjų teršalų ribinėmis vertėmis ir tipo patvirtinimu, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1024/2012 ir (ES) Nr. 167/2013 ir iš dalies keičiama bei panaikinama Direktyva 97/68/EB

0,5

2. Kiti, neatitinkantys 1 punkte nurodyto apibūdinimo, ne keliais judantys mechanizmai, kuriuose įrengtas vidaus degimo variklis, geležinkelių ir vidaus vandenų transporto priemonės, pagamintos:

2.1. mažiau kaip prieš 5 metus

0,4

2.2. prieš 5 metus ir daugiau, bet ne daugiau kaip prieš 10 metų

0,8

3. Geležinkelių ir vidaus vandenų transporto priemonės, pagamintos daugiau kaip prieš 10 metų

1,2

Mokesčio lengvatos, taikomos deklaruojant 2021 m. ir vėlesnių laikotarpių mokestį už mobiliuosius taršos šaltinius, nustatytos Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo  6 straipsnio 2 dalyje:

Nuo mokesčio už aplinkos teršimą iš mobiliųjų taršos šaltinių atleidžiami:

1) mokesčio mokėtojai, teršiantys: iš M1 ir N1 kategorijos kelių transporto priemonių, varomų benzinu ir (ar) dujomis, kurios pirmą kartą registruotos ne anksčiau kaip prieš 4 metus, ir iš M2, M3, N2 ir N3 kategorijų transporto priemonių, kurios pirmą kartą registruotos ne anksčiau kaip prieš 3 metus. Transporto priemonės naudojimo laikotarpis skaičiuojamas nuo transporto priemonės pirmosios registracijos dienos iki mokestinio laikotarpio paskutinės dienos;

2) mokesčio mokėtojai, teršiantys iš transporto priemonių, naudojančių Lietuvos techninės specifikacijos standartus atitinkančius biodegalus: biodyzeliną, atitinkantį standartą LST EN 14214, ir sintetinį dyzeliną, atitinkantį standartą LST EN 15940, – už sunaudotą biodegalų kiekį, kurio sunaudojimas patvirtintas biodegalų įsigijimo dokumentais.

Mokestinis laikotarpis:

Mokesčio už aplinkos teršimą iš mobiliųjų taršos šaltinių, išskyrus mokestį už aplinkos teršimą iš žemės ūkio veiklai naudojamų ne keliais judančių mechanizmų,  mokestinis laikotrapis yra kalendoriniai metai.

Deklaravimas ir sumokėjimas:

Mokestis už aplinkos teršimą iš mobiliųjų taršos šaltinių apskaičiuojant ir deklaruojant 2021 m. ir vėlesnių mokestinių laikotarpių mokestį apskaičiuojamas vadovaujantis Mokesčio už aplinkos teršimą ir nuslėptą taršą apskaičiavimo tvarkos aprašu.

Mokestis už aplinkos teršimą, išskyrus mokestį už aplinkos teršimą iš žemės ūkio veiklai naudojamų ne keliais judančių mechanizmų, sumokamas ir deklaruojamas ne vėliau kaip pasibaigus mokestiniam laikotarpiui, iki kalendorinių metų, einančių po to mokestinio laikotarpio, vasario 15 d. Valstybinei mokesčių inspekcijai.

Laikoma, kad mokestinė prievolė įvykdyta tik pateikus deklaraciją ir sumokėjus mokėtiną mokestį. 

Deklaracija užpildoma pagal mokesčio administratoriaus nustatytas ir patvirtintas Mokesčio už aplinkos teršimą iš mobilių taršos šaltinių deklaracijos FR0521 pildymo taisykles.

 

Kiti ypatumai:

Degalų iš tūrio (litrų) į svorio (kg) vienetus vidutiniai perskaičiavimo koeficientai:

Benzinas

0,75

Dyzelinas

0,84

Suskystintos naftos dujos

0,54

Suslėgtos gamtinės dujos

0,69

 

Mokesčio už aplinkos teršimą iš žemės ūkio veiklai naudojamų ne keliais judančių mechanizmų mokėjimo ypatumai:

1) registruojant žemės ūkio veiklai naudojamus ne keliais judančius mechanizmus mokestis sumokamas prieš jų įregistravimą Registre;

2) keičiantis žemės ūkio veiklai naudojamo ne keliais judančio mechanizmo valdytojui, išskyrus atvejus, kai keičiamas žemės ūkio veiklai naudojamo ne keliais judančio mechanizmo valdytojo, juridinio asmens pavadinimas arba fizinio asmens vardas ir (ar) pavardė, o pakeitus duomenis faktinis žemės ūkio veiklai naudojamo ne keliais judančio mechanizmo valdytojas nesikeičia, mokestis sumokamas prieš Registro duomenų pakeitimą.

Dėl visų klausimų, susijusių su mokesčio už aplinkos teršimą iš žemės ūkio veiklai naudojamų ne keliais judančių mechanizmų, maloniai prašome kreiptis į valstybės įmonę Žemės ūkio duomenų centrą.

 

Atnaujinimo data: 2024-03-20