>

Mokestis už aplinkos teršimą iš stacionariųjų taršos šaltinių

Pagrindinis teisės aktas Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymas, kurio paskirtis ekonominėmis priemonėmis mažinti aplinkos teršimą, neviršyti nustatytų teršalų išmetimo į aplinką normatyvų bei kaupti lėšas aplinkosaugos priemonėms įgyvendinti, nustato mokesčio mokėtojus, objektą, tarifus ir mokesčio apskaičiavimo bei sumokėjimo tvarką.

Mokesčio mokėtojai:

Mokestį už aplinkos teršimą iš stacionariųjų taršos šaltinių moka juridiniai ir fiziniai asmenys, kuriems teršalų išmetimui į aplinką privalomas Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimas (toliau - TIPK) ar Taršos leidimas. Nuo 2023-01-01  mokestį už aplinkos teršimą iš stacionariųjų taršos šaltinių moka ir juridiniai bei fiziniai asmenys, kurie eksploatuoja organinius tirpiklius naudojančius įrenginius, privalomus įregistruoti Lakiųjų organinių junginių, susidarančių naudojant organinius tirpiklius tam tikrų veiklos rūšių įrenginiuose, išmetimo ribojimo ir įrenginių registravimo taisyklėse nustatyta tvarka (toliau - OTN įrenginiai). 

Mokesčio objektas:

- iš stacionariųjų taršos šaltinių, kuriems teršalų išmetimui į aplinką privalomas TIPK ar taršos leidimas, kuriame nustatyti taršos normatyvai, išmesti į aplinką (orą, vandens telkinius ir žemės paviršių bei jos gelmes) teršalai, nustatyti Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo 1 ir 2 prieduose;

- iš stacionariųjų taršos šaltinių, kuriems teršalų išmetimui į aplinką privalomas OTN įrenginio įregistravimas,  išmesti į aplinkos orą teršalai, nustatyti Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo 1 priede (nuostata taikoma nuo 2023-01-01).

Mokestis už aplinkos teršimą iš stacionariųjų taršos šaltinių mokamas už išmestą į aplinką (orą, vandenį ir žemės paviršių ir gilesnius jos sluoksnius) teršalo kiekį. 

Mokesčio tarifai:

MOKESČIO UŽ APLINKOS TERŠIMĄ IŠ STACIONARIŲ TARŠOS ŠALTINIŲ TARIFAI (taikomi nuo 2021-01-01, mokesčio tarifai indeksuojami taikant indeksavimo koeficientą, kurį rasite čia):

I. Teršalai, išmetami į atmosferą

Teršalai

Tarifas, Eur/t

2021 m.

2022 m.

nuo 2023 m.

SO2  (sieros dioksidas)

136

136

136

NO(azoto oksidai)

256

256

256

Dioksinai ir furanai

5 000 000

5 000 000

5 000 000

Sunkieji metalai ir jų junginiai deginant atliekas

700

1 000

1 300

Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės)*

145

175

225

Kietosios dalelės deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas

320

390

450

Asbesto turinčios kietosios dalelės

700

1 000

1 300

NH3 (amoniakas)

20

20

20

Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)

105

200

330

Teršalų grupės 

I

700

1 000

1 300

II

320

390

450

III

60

60

60

IV

20

20

20

 

II. Teršalai, išmetami į vandens telkinius, žemės paviršių ir jos gelmes

Teršalai

Tarifas, Eur/t

BDS7

500

Bendras azotas

600

Bendras fosforas

3 500

Suspenduotos medžiagos

135

Sulfatai

15

Chloridai

30

Teršalų grupės

 

I

3 814 146

II

347 511

III

56 661

IV

12 839

V

1 258

*Išskyrus:

kietąsias daleles, susidarančias deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą;

asbesto turinčias kietąsias daleles.

Mokesčio lengvatos:

1. Taikomos teršėjams už išmetamą į aplinką normatyvinį teršalo kiekį, kai teršalai susidaro naudojant (deginant) biokurą stacionariuose deginimo įrenginiuose.

2. Teršėjai, įgyvendinantys taršą mažinančias priemones, kurios sumažina konkretaus teršalo išmetimą į aplinką 5 ir daugiau proc. skaičiuojant nuo didžiausios leistinos taršos normatyvo. Lengvatos suteikimo sąlygos ir tvarka nustatyta Aplinkos ministro 2021-04-08 įsakymu Nr. D1-208 „Dėl Mokesčio mokėtojų, įgyvendinančių aplinkos apsaugos priemones, mažinančias teršalų išmetimą į aplinką iš stacionariųjų taršos šaltinių ne mažiau kaip 5 procentais skaičiuojant nuo nustatyto didžiausios leidžiamos taršos normatyvo, atleidimo nuo mokesčio už aplinkos teršimą iš stacionariųjų taršos šaltinių už tuos teršalus, kurių kiekis sumažinamas 5 procentais, tvarkos aprašas“

Mokestinis laikotarpis yra kalendoriniai metai. 

Deklaravimas ir sumokėjimas:

Mokestis už aplinkos teršimą iš stacionariųjų taršos šaltinių apskaičiuojant ir deklaruojant 2021 m. ir vėlesnių mokestinių laikotarpių mokestį apskaičiuojamas vadovaujantis Mokesčio už aplinkos teršimą ir nuslėptą taršą apskaičiavimo tvarkos aprašu.

Mokestis už aplinkos teršimą iš stacionariųjų taršos šaltinių sumokamas ir deklaruojamas ne vėliau kaip pasibaigus mokestiniam laikotarpiui, iki kalendorinių metų, einančių po to mokestinio laikotarpio, vasario 15 d. teritorinei Valstybinei mokesčių inspekcijai.

Laikoma, kad mokestinė prievolė įvykdyta tik pateikus deklaraciją ir sumokėjus mokėtiną mokestį. 

Deklaracija užpildoma pagal mokesčio administratoriaus nustatytas ir patvirtintas Mokesčio už aplinkos teršimą iš stacionariųjų taršos šaltinių deklaracijos FR0522 pildymo taisykles.

Atnaujinimo data: 2024-04-16