>

Mokestis už naudingųjų iškasenų, vandens, grunto ir medžiojamųjų gyvūnų išteklius

Mokestis už valstybinius gamtos išteklius apima:

1. Mokestį už naudingąsias iškasenas, išskyrus angliavandenilius ir durpes, naudojamas gydymo įstaigose;

2. Mokestį už vandenį ir gruntą;

3. Mokestį už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą.

Mokesčio už valstybinius gamtos išteklius, išskyrus mokestį už medžiojamųjų gyvūnų išteklius, mokėtojais yra fiziniai ir juridiniai asmenys, išgaunantys išteklius, kurių išgavimui privalomas leidimas kaip nustatyta Žemės gelmių įstatyme ir LR Vyriausybės 2020 m. kovo 10 d. nutarimu Nr. 198 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės gelmių įstatymo įgyvendinimo“ arba privalantys būti įregistruoti paviršinį vandenį naudojančių asmenų registracijos sąraše kaip nustatyta Lietuvos Respublikos vandens įstatyme ir išgaunantys 100 m3 ar daugiau vandens per parą iš vieno paviršinio vandens telkinio ar praleidžiantys tokį kiekį paviršinio vandens per hidrotechninius statinius ir naudojantys jį hidroenergijai išgauti hidroelektrinėse.

Mokesčio bazė

Mokesčio mokėtojo per mokestinį laikotarpį išgautas faktinis naudingųjų iškasenų, vandens, grunto kiekis. Medžiojamųjų gyvūnų išteklių mokesčio objektas - medžioklės ploto, kuriame mokesčio mokėtojui suteikta teisė medžioti, dydis.

Mokesčio tarifai

Mokesčio už valstybinius gamtos išteklius tarifai nustatyti  Mokesčio už valstybinius gamtos išteklius įstatymo 1, 2 ir 3 prieduose indeksuojami taikant indeksavimo koeficientus, kuriuos rasite čia

Mokesčio už naudingąsias iškasenas tarifai nustatyti Mokesčio už valstybinius gamtos išteklius įstatymo 1 priede:

MOKEČIO UŽ NAUDINGĄSIAS IŠKASENAS TARIFAI

Eil. Nr.

Ištekliai

Matavimo vnt.

Tarifas, Eur

1.

Anhidritas

m3

1,99

2.

Dolomitas

m3

0,99

3.

Durpės

m3

0,80

4.

Gintaras:

iki 40 mm

daugiau kaip 40 mm

kg

 

280

900

5.

Klintis

m3

0,84

6.

Kreidos mergelis

m3

0,89

7.

Molis:

devono periodo

triaso periodo

kitas

m3

 

0,86

0,84

0,51

8.

Opoka

m3

0,71

9.

Sapropelis

m3

0,34

10.

Smėlis moliui liesinti

m3

0,48

11.

Smėlis stiklui gaminti

m3

1,59

12.

Smėlis silikatiniams dirbiniams  

m3

0,44

13.

Kitas smėlis, žvyras

m3

0,42

Mokesčio už vandenį ir statybinį gruntą tarifai nustatyti Mokesčio už valstybinius gamtos išteklius įstatymo 2 priede:

MOKESČIO UŽ VANDENĮ IR STATYBINĮ GRUNTĄ TARIFAI

Eil. Nr.

Ištekliai

Matavimo vnt.

Tarifas, Eur

1.

Požeminis vanduo, išskyrus mineralinį vandenį:

m3

 

a)   vandens tiekėjo tiekiamas namų ūkio reikmėms ir patalpų šildymui0,03
b)   juridinių asmenų naudojamas komerciniams tikslams, supilstytas į tarą4,29
c)   kitas (a ir b punktuose nenurodytas) požeminis vanduo0,10
d) fizinių ir juridinių asmenų naudojamas žemės ūkio veiklai, išskyrus požeminį vandenį, naudojamą žemės ūkio produktams perdirbti ir iš jų pagamintiems maisto ar ne maisto produktams realizuoti0,03

2.

Mineralinis vanduo, išskyrus mineralinį vandenį, naudojamą gydymo įstaigose

m3

4,29

3.

Mineralinis vanduo, naudojamas gydymo įstaigose

m3

2,14

4.

Paviršinis vanduo pramonei ir žemės ūkiui

m3

0,003

5.

Paviršinis vanduo kondensacinėms šiluminėms elektrinėms aušinti

m3

0,0003

6.

Paviršinis vanduo žuvininkystei

m3

0,0001

7.

Paviršinis vanduo hidroenergetikai

m3

0,00001

8.

Paviršinis vanduo atominei elektrinei

m3

0,0004

9.

Paviršinis vanduo suskystintų gamtinių dujų importo terminalui

m3

0,00003

10.

Gruntas

m3

0,26

Mokesčio tarifai už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą nustatyti Mokesčio už valstybinius gamtos išteklius įstatymo 3 priede.

Mokestinis laikotarpis:

Mokesčio valstybinius gamtos išteklius mokestinis laikotarpis - kalendoriniai metai.

Mokesčio mokėtojai, pasibaigus mokestiniam laikotarpiui, privalo užpildyti mokesčio už valstybinius  gamtos išteklius deklaracijas ir jas pateikti tai teritorinei valstybinei mokesčių inspekcijai, kurios veiklos teritorijoje jie yra arba privalo būti įregistruoti mokesčio mokėtojais, ir sumokėti mokestį už valstybinius  gamtos išteklius iki antro kalendorinio mėnesio, einančio po mokestinio laikotarpio, už kurį mokestis mokamas, 15 dienos. Deklaracijos pildomos pagal Valstybinės mokesčių inspekcijos prie FM viršininko ir aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. D1-614/VA-99 patvirtintas Mokesčio už naudingąsias iškasenas, vandenį ir statybinį gruntą deklaracijos formos KIT708 pildymo taisykles ir Mokesčio už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą deklaracijos formos KIT709 pildymo taisykles.

Deklaracijų formos Valstybinės mokesčių inspekcijos internetinėje svetainėje.

Mokesčio už valstybinius gamtos išteklius indeksavimo koeficientai skelbiami rubrikoje Aplinkosauginiai mokesčiai porubrikėje "Aplinkosauginių mokesčių ir aplinkai padarytos žalos dydžių indeksavimo koeficientai".

 

Atnaujinimo data: 2024-04-16