Pirmosios Lenkijoje branduolinės elektrinės, kurios elektrinė galia iki 3750 MWe, statybos ir eksploatavimo Pamario vaivadijos Chočevo arba Gnevino ir Krokovos savivaldybėse projektas (procedūros baigtos)

Aplinkos ministerija 2022-09-16 gavo Lenkijoje planuojamos ūkinės veiklos – pirmosios Lenkijoje branduolinės elektrinės, kurios elektrinė galia iki 3750 MWE, statyba ir eksploatavimas Chočevo arba Gnevino ir Krokovos savivaldybėse, poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą (toliau – PAV ataskaita).

Lenkijos energetikos politikoje numatyta, kad iki 2040 m. bendrajame elektros energijos gamybos Lenkijoje balanse branduolinėse elektrinėse gaminamos elektros energijos dalis siektų 16%.

2015 m. rugsėjo 22 d. Lenkijos Aplinkos apsaugos generalinis direktorius (AAGD), priėmė sprendimą dėl būtinybės atlikti pirmosios Lenkijoje branduolinės elektrinės projekto tarpvalstybinio poveikio aplinkai vertinimo procedūrą ir 2015 m. gruodžio 2 d. šį sprendimą išsiuntė užsienio šalims, įskaitant Lietuvą. Lietuva informavo apie ketinimą dalyvauti tarpvalstybinio poveikio aplinkai vertinimo procedūroje 2016 m. pradžioje ir šį ketinimą pakartotinai patvirtino š. m. pradžioje.

PAV ataskaitoje analizuojamos dvi vietos alternatyvos: 1) Liubiatovo–Kopalino ir 2) Žarnoveco. Abi vietovės yra prie Baltijos jūros ir nutolusios nuo Lietuvos apie 200 km atstumu.

Numatoma naudoti III+ kartos reaktorių technologiją ir statyti 3 energijos blokus. Liubiatovo–Kopalino analizuojamos galimos tris technologinės alternatyvos, o Žarnoveco atveju – dvi technologinės alternatyvos.

Priklausomai nuo vietos alternatyvos numatyta skirtinga statybų etapo pabaiga: I atveju visų energijos blokų statybos būtų baigtos po maždaug 12 metų, II atveju statybos truktų apie 17 metų, tačiau abiem atvejais atskirų energijos blokų eksploatavimas būtų pradedamas skirtingu laiku ir pirmas blokas būtų pradedamas eksploatuoti po 10-11 metų nuo projekto įgyvendinimo pradžios.

Planuojama ūkinė veikla įrašyta į Jungtinių Tautų Europos Ekonominės Komisijos Konvencijos dėl poveikio aplinkai vertinimo tarpvalstybiniame kontekste (Espo konvencijos) 1 priedą, t. y. ji gali daryti reikšmingą neigiamą tarpvalstybinį poveikį. Todėl, atsižvelgdama į Espo konvencijos nuostatas, Lenkija prašo pateikti pastabas, pasiūlymus PAV ataskaitai.

Pagal pateiktą vertinimą, kaimyninėms šalims nustatytos didžiausios dozių galia yra bent eile mažesnė (didžiausia nustatyta siekė 2,43E-5 mSv/h ir nustatyta ties siena su Vokietija) nei vidutinis jonizuojančiosios spinduliuotės fonas Lenkijoje (2,74E-4 mSv/h). Išorinio poveikio atveju didžiausia nustatyta dozė (2,89E-4 mSv ties siena su Slovakija ir Vokietija) yra 4 eilėmis mažesnė už natūralios foninės spinduliuotės Lenkijoje metinę dozę (2,4 mSv/metus).

Aplinkos ministerija, kaip atsakinga už tarpvalstybines konsultacijas dėl poveikio aplinkai vertinimo institucija, apibendrinusi ir įvertinusi gautus Lietuvos institucijų ir visuomenės pasiūlymus, pateikė Lenkijai Lietuvos poziciją, kad tolimesnės tarpvalstybinio poveikio aplinkai vertinimo procedūros nereikalingos.

Lenkijos aplinkos apsaugos generalinio direktoriaus sprendimas dėl planuojamos ūkinės veiklos ir aplinkosaugos sąlygų įgyvendinti projektą (lietuvių kalba, 2023-09-19)

Sprendimo 1 priedas

Sprendimo 2 priedas

Vertimo paaiškinimas

Decision of General Director for Environmental Protection and environmental conditions for the implementation of the project (in English, 2023-09-19)

Annex 1 to the Decision

Annex 2 to the Decision

Clarification of the translation

 

Lietuvos atsakymas Lenkijai (2023-06-23)

Lenkijos atsakymas į Lietuvos pateiktas pastabas (lietuvių kalba, anglų kalba 2023-05-31) ir Investuotojo pozicija dėl projekto tarpvalstybinio poveikio aplinkai vertinimo

Lietuvos atsakymas Lenkijai (2022-11-30)

Lenkijos laiškas dėl tarpvalstybinių konsultacijų (lietuvių kalba, 2022-09-16)

Planuojamo projekto poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos rezultatų apibendrinimas (Netechninė santrauka, lietuvių kalba)

Informacija apie skundų teikimą dėl aplinkosauginio leidimų

BDAR sąlygos

Visa Lenkijos pateikta PAV dokumentacija pateikiama čia.

PAV ataskaita lietuvių kalba:

Viršelis

Įvadas

PAV ataskaitos I tomo santrauka

PAV ataskaitos II tomo santrauka

PAV ataskaitos III tomo santrauka

PAV ataskaitos IV tomo santrauka

PAV ataskaitos V tomo santrauka

PAV ataskaitos VI tomo santrauka

Lentelė su atsakymais į klausimus, pateiktus PAV programos etape

Atnaujinimo data: 2023-12-07