>
2024-02-26

Patvirtintas naujas fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų Reglamentas

2024 m. vasario 7 d. priimtas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas dėl fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų (F-dujų), kuris nustato naujas ir atnaujina buvusias F-dujų naudojimo taisykles.

F-dujos – tai žmogaus sukurtos cheminės medžiagos, kurios pasižymi itin dideliu neigiamu poveikiu klimatui, todėl vienas svarbiausių naujojo F-dujų reglamento tikslų yra laipsniškas F-dujų naudojimo mažinimas siekiant visiško jų atsisakymo iki 2050 m.

Senasis Reglamentas buvo peržiūrėtas Europos Komisijai atlikus jo įgyvendinimo ir poveikio vertinimą. Nors F-dujų pasiūla ES rinkoje mažėjo, buvo nustatyta nemažai problemų, susijusių su ES kvotų sistema ir stebėsenos mechanizmais, ataskaitų teikimo ir tikrinimo veiklos veiksmingumu ir poreikiu patikslinti kai kurias galiojančias taisykles. ES planuojant sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą 55 proc. iki 2030 m. ir siekiant klimato neutralumo 2050 m., senajame Reglamente numatytomis priemonėmis nebūtų galima pasiekti tikslų dėl F-dujų kiekio mažinimo.

Naujame F-dujų reglamente peržiūrėtos šių dujų sulaikymo, naudojimo, regeneravimo, recirkuliavimo, sunaikinimo taisyklės. Taip pat nustatyti nauji fizinių asmenų, dirbančių su F-dujomis, mokymo reikalavimai, įtraukiant temas apie saugų šių dujų ir alternatyvių medžiagų naudojimą bei darbą su tokiomis medžiagomis.

Reglamente numatytos konkrečių produktų bei įrangos, kurių sudėtyje yra F-dujų arba kurių veikimas priklauso nuo jų, gamybos, importo, eksporto, pateikimo į rinką, tolesnio tiekimo ir naudojimo sąlygos, nustatyta vieninga baudų sistema visose ES dėl importuojamos įrangos ir šių dujų. Šiame teisės akte numatytos konkrečių dujų naudojimo sąlygos, nustatomos kiekybinės F-dujų tiekimo rinkai ribos ir ataskaitų ES teikimo taisyklės bei kiti reikalavimai.

Naujasis Reglamentas įsigalios š. m. kovo 11 d.