2024-04-03

Smėlio ir žvyro gavybos planavimas Pakarklės miške negali būti tęsiamas

Aplinkos apsaugos agentūra nepatvirtino UAB „Rizgonys“ planuojamos ūkinės veiklos - naudingųjų išteklių gavybos Kvesų smėlio ir žvyro telkinio naujame plote, poveikio aplinkai vertinimo programos.

Agentūra, išnagrinėjusi poveikio aplinkai vertinimo programą ir surinkusi visą išsamią kitų institucijų informaciją, nustatė, kad planuojama ūkinė veikla neatitinka Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo bei Miškų įstatymo nuostatų. Sprendimas netvirtinti programos buvo priimtas įvertinus tai, kad Kauno rajono savivaldybės teritorijoje yra nenaudojamų naudingųjų iškasenų telkinių ar jų dalių, išsidėsčiusių ne miško žemėje, kuriems yra neišduoti leidimai naudoti žemės gelmių išteklius. Atsižvelgiant į tai planuojamos ūkinės veiklos organizatorius – UAB „Rizgonys“, prieš pradėdamas vykdyti veiklą negalės pakeisti miško žemės naudmenų, kaip tai yra numatyta Miškų įstatyme nustatytais išimtinais miško žemės pavertimo kitomis naudmenomis (naudingųjų iškasenų teritorijos) atvejais.

Atsižvelgiant į Miškų įstatyme numatytą miško žemės naudmenų apsaugą ir suderinamumą su racionaliniu naudingųjų iškasenų naudojimu, naudingųjų iškasenų eksploatavimo teritorijas formuoti ir naudoti miško žemėje galima tada, kai nėra galimybės šių iškasenų eksploatuoti ne miško žemėje savivaldybės teritorijoje. Atitinkamų teritorijų formavimas turi būti numatytas bendruosiuose planuose ar valstybei svarbių projektų teritorijų planavimo dokumentuose arba saugomų teritorijų specialiojo teritorijų planavimo dokumentuose.

Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrasis planas planuojamos ūkinės veiklos teritorijoje leidžia formuoti naudingųjų iškasenų teritorijas. Šiuo konkrečiu atveju, Pakarklės miške planuoti naudingųjų išteklių gavybos veiklą būtų galima tada, kai Kauno rajono savivaldybėje bus išeksploatuotos smėlio ir žvyro iškasenos, esančios ne miško žemėje.

Plačiau apie planuotą veiklą galima susipažinti Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainės www.aaa.lrv.lt nuorodoje Veiklos sritys > Poveikio aplinkai vertinimas (PAV) > 2023 metai > 5. Informacija apie parengtas planuojamos ūkinės veiklos PAV programas 2023 m.  (Kauno apskritis).

Aplinkos apsaugos agentūros informacija